Libeau G, Diallo A, Parida S (2014)

Animal Frontiers 4 (1) , 14-20
Madhanmohan M, Yuvaraj S, Nagendrakumar S B, Srinivasan V A, Gubbins S, Paton D J, Parida S (2014)

Vaccine 32 (39) , 5125–5130
Muniraju M, Munir M, Banyard A C, Ayebazibwe C, Wensman J, Zohari S, Berg M, Parthiban A R, Mahapatra M, Libeau G, Batten C, Parida S (2014)

Genome Announcements 2 (5) , e01023-14
Muniraju M, Munir M, Parthiban A R, Banyard A C, Bao J, Wang Z, Ayebazibwe C, Ayelet G, El Harrak M, Mahapatra M, Libeau G, Batten C, Parida S (2014)

Emerging Infectious Diseases 20 (12) , 2023-2033
Muthuchelvan D, De A, Debnath B, Choudhary D, Venkatesan G, Rajak K K, Sudhakar S B, Himadri D, Pandey A B, Parida S (2014)

Veterinary Microbiology 174 (3-4) , 591-595
Sen A, Saravanan P, Balamurugan V, Bhanuprakash V, Venkatesan G, Sarkar J, Rajak K K, Ahuja A, Yadav V, Sudhakar S B, Parida S, Singh R K (2014)

VirusDisease 25 (3) , 408-411

Pages

Trim content

® The Pirbright Institute 2020 | A company limited by guarantee, registered in England no. 559784. The Institute is also a registered charity.